OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cod fiscal 16583598, Str. General Candiano Popescu nr. 6, sector 4, Bucureşti, telefon: 021.335.11.76,  fax: 021.335.11.85, e-mail: once@mapn.ro.

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor invită persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul: restaurarea mormintelor de război care adăpostesc oseminte ale militarilor români sau de alte naţionalităţi, decedaţi în cele două războaie mondiale şi restaurarea operelor comemorative de război româneşti sau străine, ridicate în memoria acestora, amplasate pe teritoriul naţional.
1.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor, în anul 2023, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
2.    Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea: bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, suma de 240.000 lei.
3.    Durata proiectelor: până la data de 22.11.2023.
4.    Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 04.08.2023, ora 14.00.
5.    Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Str. General Candiano Popescu nr. 6, sector 4, Bucureşti.
6.    Criterii de atribuire:
– modul de organizare şi tipologia aşezămintelor social-culturale;
– numărul militarilor înhumaţi;
– structura aşezămintelor social-culturale pe naţionalităţi;
– starea de conservare;
– valoarea istorică;
– perioada de timp care a trecut de la efectuarea ultimelor lucrări de restaurare;
– importanţa şi amploarea lucrărilor pentru care se solicită finanţare;
–    procentul cu care solicitantul contribuie la cofinanţarea proiectului.
7.    Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea atribuirii contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă se vor face de către comisia de evaluare în perioada 07.08.2023-11.08.2023.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect poate fi accesată aici.
 


Raportul anual privind finanțările nerambursabile acordate în anul 2021, în baza Legii nr. 350/2005
Raportul anual privind finanțările nerambursabile acordate în anul 2022, în baza Legii nr. 350/2005