OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Anunțuri

 
 
ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru personalul civil contractual din cadrul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor

Condiții obligatorii specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la examen:
- vechime de cel puțin 3 ani în funcția și gradul profesional în care este încadrat.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de participare la examen:
-  cererea de participare la examen;
- adeverința care să ateste vechimea în funcția și gradul profesional în care este încadrat candidatul;
- fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecționare profesională;
- fotocopii ale fișelor de evaluare;
- fișa postului persoanei care participă la examen.
Data limită până la care se pot depune dosarele de examen: 10.07.2023
Dosarele de examen se depun la sediul U.M. 02668 Bucureşti, strada General Candiano Popescu nr. 6, sector 4, la secretarul Comisiei de examen, telefon 021/335.11.76.
Tipul probei de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestuia:
- Proba scrisă se desfăşoară la sediul U.M. 02668 Bucureşti, str. Gl. Candiano Popescu nr. 6, sect. 4, Bucureşti, în data de 18.07.2023, ora 10.00;
- Rezultatul examenului se afişează la sediul U.M. 02668 Bucureşti şi pe pagina proprie de internet, în data de 19.07.2023;
- Eventualele contestaţii privind rezultatul examenului se depun la sediul U.M. 02668 Bucureşti, strada General Candiano Popescu nr. 6, sector 4, în data de 20.07.2023, până la ora 16.00, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, tel. 021/335.11.76.
       - Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la desfășurarea examenului și rezultatul final al examenului se afișează la sediul U.M. 02668 Bucureşti şi pe pagina proprie de internet, în data de 21.07.2023, ora 15.00.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA – CONSILIER IA BIROU PLANIFICARE
TEMATICA
1. Responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi ale proprietarilor de imobile pe care se află amplasate morminte sau opere comemorative de război;
2. Evidenţa şi inventarierea mormintelor şi operelor comemorative de război;
3. Planificarea apărării la nivel departamental;
4. Atribuțiile personalului cu funcții de conducere din cadrul unității militare;
5. Norme tehnice de domenii și infrastructuri;
6. Utilizarea și mentenanța imobilelor;
7. Protecţia documentelor clasificate;
8. Reprezentarea internațională;
9. Planificarea, organizarea și executarea inspecțiilor și controalelor în Ministerul Apărării Naționale;
10. Metodologia privind managementul principalelor activități din Armata României.

BIBLIOGRAFIA
 1. Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 38/2016 pentru aprobarea R.G.- 1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 61/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de domenii şi infrastructuri, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 91/2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M(S) 172/2021 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 233 din 27.12.2018 pentru aprobarea Directivei nr. 5 privind cooperarea internaţională în domeniul apărării;
 9. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 56 din 15.06.2015 privind planificarea, organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor în Ministerul Apărării Naţionale.
 10. Dispoziţia secretarului general nr. SG-1/2007 pentru aprobarea S.G.-2/2007, Metodologia privind managementul principalelor activităţi din Armata României;

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA – CONSILIER IA BIROU ADMINISTRATIV ȘI ACHIZIȚII
BIBLIOGRAFIE:
 1. Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 87 din 14.08.2009 pentru stabilirea duratelor de folosință a materialelor de natura obiectelor de inventar și a altor materiale din dotarea MApN, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice;
 5. Hotărârea nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale nr. M 25 din 25.02.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcțiile de gestionar, constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naționale;
TEMATICA:
 1. Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război;
 2. Principiile de funcționare ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor;
 3. Modalitatea de stabilire a duratelor de folosință a materialelor de natura obiectelor de inventar;
 4. Întocmirea documentației de atribuire;
 5. Etapele procesului de achiziției publică;
 6. Predarea-primirea gestiunii.

17.05.2023
1.  În conformitate cu prevederile art. IV, alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de urgență nr. 34 din 15.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier IA în Biroului programe comemorare din cadrul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, publicat pe site-ul
www.posturi.gov.ro în data de 03.05.2023 și pe site-ul instituției noastre https://once.mapn.ro în data de 04.05.2023, SE SUSPENDĂ.